محتوای موجود در این آموزش ها شامل 8 گام اساسی است.


1. انجام کسب و کار در …

این بخش یک نمای کلی از بازار و دلایل اصلی که چرا یک شرکت ایرانی باید به این کشور صادرات داشته باشد و باید آن را باید در نظر بگیرد ارائه می دهد. استراتژی هایی برای ورود به بازار و چالش ها و موانع موجد در مسیر شرکت ها ی ایرانی در این بخش عنوان شده است .

2. محیط سیاسی و اقتصادی

درباره پیوند های سیاسی و همچنین  روابط اقتصادی دو جانبه و عضویت این کشور در سازمان های بین المللی  در این بخش مطرح شده است

3. فروش محصولات و خدمات ایرانی

این بخش شامل راهنمایی و پیشنهاد بهترین روش برای فروش محصولات و خدمات ایرانی در بازار هدف را شامل می شود . این راهنمایی ها شامل چگونگی استفاده از عوامل برای فروش به دولتها است. همچنین مراحل ایجاد یک شریک یا دفتر و یا داشتن شرکای مشترک / مجوز را فراهم می کند. در نهایت وضعیت تجارت الکترونیک، حق رای دادن و بازاریابی مستقیم را مورد بحث قرار می دهد.

4. بخش های پیشرو صادرات و سرمایه گذاری

در این بخش صنایع برتر که وضعیت خوبی دارند و دارای بازار بالقوه هستند را شناسایی می کنیم. همچنین ما یک نمای کلی برای هر بخش ارائه می دهیم،  این نمای کلی شامل اطلاعات تجاری، چالش ها، بهترین چشم انداز بخش ها، و فهرست وب سایت ها و نمایشگاه های تجاری است .

5. مقررات تجارت، آداب و رسوم و استانداردها

راهنمای کشور ها مقررات تجارت، آداب و رسوم و استانداردها در بازار را شرح می دهد. اطلاعات مربوط به تعرفه ها و اسناد وارداتی را نیز ارائه می دهد. شرکت های ایرانی باید هنگام صادرات، از موارد ممنوعه یا مراحل ورود موقت آگاه باشند.

6. بیانیه شرایط سرمایه گذاری

اوضاع کشور را در مورد سرمایه گذاری های خارجی توضیح می دهد و اطلاعاتی در مورد سیاست های سرمایه گذاری کشور، بازار کار، خشونت سیاسی و سطح فساد ارائه می دهد. مناطق تجارتی و قوانین مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت را شرح می دهد.

7. بازرگانی و تامین مالی پروژه

سیستم مالی کشور را توضیح می دهد و نحوه پرداخت شرکت ها به طور معمول را مطرح می کند همچنین سیستم بانکی را شرح می دهد و اطلاعاتی در مورد کنترل ارز خارجی در بازار ارائه می دهد. منابع مهم مالی برای تامین مالی پروژه را نیز توضیح می دهد.

8. سفر تجاری

اطلاعات کسب و کارهای  مرتبط  و آداب و رسوم کسب و کار، که شامل هر گونه ویزای خاص و یا شرایط ورود، خطرات بالقوه بهداشت، مشاوره سفر و اطلاعات در مورد سفر در سراسر کشور استرا در بر می گیرد.

راهنما تجارت با اروپا

راهنما تجارت با آسیا

راهنما تجارت با آفریقا

راهنما تجارت با امریکا

راهنما تجارت با استرالیا