خدمات ما

هر چیزی که شما برای صادرات نیاز دارید , در دسترس است .کافی است انتخاب کنید.شما می توانید در خدمات ما هر ابزاری را برای موفقیت در صادرات پیدا کنید.
S10

بازاریابی تلفنی

S5

بازاریاب حضوری

E3

مشتری یابی ویژه

S1

پیامک بین المللی

E2

بازارایابی ایمیلی

S8

تبلیغات گوگل ادورز

S16

مشتری B2B

S7

صفحه فرود

اطلاعات مشتریان را دریافت کنید و اطلاعات برند ارائه دهید

بازاریابی بین المللی

مشتریان بین الملی را با ابزار های متنوع ماهان پیدا کنید. خدمات ما تمامی ابزارهای مورد نیاز بازاریابی سنتی و دیجیتال به روز دنیا را در اختیار شما قرار می دهد.
Icons8 Paper Plane 500

ارزیابی سریع بازار

Icons8 Euro 500

ارزیابی قیمت

Icons8 Signpost 500

طرح صادرات

نقشه راه صادرات کسب و کارتان را طراحی کنید.

Icons8 Passport Id 500

حجم واردات و صادرات

Icons8 Marker Wind 500

اطلاعات گمرگی

Icons8 Security Cameras 500

مجوزات و گواهینامه ها

Icons8 Security Lock 500

استاندارد بسته بندی

قوانین مربوط به بسته بندی محصولات خود را شناسایی کنید.

ارزیابی اولیه بازار

استراتژی صادرات خود را با اطلاعات طراحی کنید.
Ezgif.com Gif Maker(7)

بسته های صادراتی

با مدیریت بودجه خود یک خریدار بین المللی داشته باشید.

Ezgif.com Gif Maker(6)

مدیریت صادرات

یک نیروی متخصص و مجرب برای صادرات استخدام کنید.

Ezgif.com Gif Maker(8)

صادرات کمیسیونی

شبکه ویژه صادرات

استراتژی صادرات خود را با اطلاعات طراحی کنید.
About Google Ad

مشاوره تجاری

راه حل سوالات تجاری خود را با متخصصین ماهان پیدا کنید.

مذاکره تجاری

یک قدم از خریدار خود جلوتر باشید.

خدمات ابری

استراتژی صادرات خود را با اطلاعات طراحی کنید.
Google