فناوری سنجش از دور حرارتی

فناوری سنجش از دور حرارتی آینده شهرسازی را متحول می کند

فناوری سنجش از دور حرارتی آینده شهرسازی را متحول می کند فناوری سنجش از دور حرارتی آینده شهرسازی را متحول می کند میزان گرمایش در شهر...

ادامه مطلب

منابع درآمد جایگزین در نشست بروکسل

پیشنهاد منابع درآمد جایگزین در نشست بروکسل

پیشنهاد منابع درآمد جایگزین در نشست بروکسل پیشنهاد منابع درآمد جایگزین در نشست بروکسل ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در روز جمعه چهارم ا...

ادامه مطلب

خرید های اینترنتی در اتحادیه اروپا

حذف مرزها برای خرید های اینترنتی در اتحادیه اروپا

حذف مرزها برای خرید های اینترنتی در اتحادیه اروپا حذف مرزها برای خرید های اینترنتی در اتحادیه اروپا پارلمان اروپا با رای اکثریت قان...

ادامه مطلب