تعرفه سرویس

تعرفه سرویس شاتل

ماهان پیام شما را به مدیران خرید و تصمیم گیر شرکت ها می رساند و فرآیند تصمیم گیری را کوتاه تر می کند . شما می توانید بر اساس نیاز خود تعداد مدیران مورد نیاز خود را انتخاب کنید نرخ استاندارد فروش بین 3 تا 10 درصد است. تعرفه شاتل بسیار مقرون به صرفه است

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

دو ستونه
عمودی
افقی
سرویس شاتل
صورتحساب
نام جمع کل
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show