تعرفه سرویس

تعرفه سرویس شاتل

ماهان پیام شما را به مدیران خرید و تصمیم گیر شرکت ها می رساند و فرآیند تصمیم گیری را کوتاه تر می کند . شما می توانید بر اساس نیاز خود تعداد مدیران مورد نیاز خود را انتخاب کنید نرخ استاندارد فروش بین 3 تتا 10 درصد است. تعرفه شاتل بسیار مقرون به صرفه است و به ازای هر مدیر تنها 5 هزار تومان هزینه می پردازید.

تعرفه سرویس

بسته مورد نیاز خود را انتخاب کنید.

دو ستونه
عمودی
افقی

سرویس شاتل

صورتحساب

"{{getWooProductName}}" has been added to your cart

Your service request has been completed!

We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
روش پرداخت: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.label }}: {{ item.converted }}